Judoclub Berlicum op weg naar 2018


 
Organisatie

Judoclub Berlicum (JCB) is een judovereniging welke is opgericht in 1968 en Koninklijke goedkeuring heeft ontvangen in 1976. Het bestuur bestaat op dit ogenblik uit 7 leden.
JCB is aangesloten bij Judobond Nederland (JBN) en meldt hier al haar individuele leden bij aan. De judoleraren zijn JBN gediplomeerd.
 
Trainingslocaties: 
         
Dojo Judoclub Berlicum,
Dorpshuis “De Moerkoal” 
Driezeeg 20,                                           
5258 LE Middelrode.
 

Website:                           www.judoberlicum.nl
E-mail:                             info@judoberlicum.nl                  
 

Missie en visie Judoclub Berlicum

·       JCB biedt judo voor jong en oud, van recreatief tot en met hoog wedstrijdniveau, voor de regio Midden-Oost Brabant
·       JCB staat voor een veilige en verantwoorde wijze van judosport beoefenen in een vriendschappelijke sfeer.
·       JCB kenmerkt zich door kwaliteit in organisatie en trainingen en een collegiale werkwijze.
·       Normen en waarden en respect voor de medemens binnen de (judo)sport en de samenleving staan hoog in het vaandel.

Ambities:

De te behalen doelstellingen zijn hieronder gerubriceerd in een achttal ambitieterreinen. Deze ambitieterreinen zijn geïnspireerd op de verdeling die enkele jaren geleden gemaakt is in het kader van het Olympisch Vuur plan van NOC*NSF.
Acht ambitieterreinen:
·       Topsportambitie (sporters/medailles, coaches, training, samenwerking onderwijs, begeleiding, samenwerking BOJ )
·       Breedtesportambitie (doelgroepen, opleiding trainers/scheidsrechters, schoolsport, in de wijk, aantal zwarte banden)
·       Sociaal maatschappelijke ambitie (sociale cohesie, plezier, trots)
·       Welzijnsambitie (gezondheid, fit, preventief, roken, alcohol)
·       Economische ambitie (promotie, innovatie, sponsors, financieel beleid)
·       Ruimtelijke ambitie (accommodatie)
·       Evenementen ambitie (topsport/breedtesport en koppeling aan cultuur)
·       Media ambitie (ook andere/ nieuwe media)

Wedstrijdsport/topsport:

Ambitieniveau:
·       JCB hoort bij de sterkste 5 judoclubs in Zuid Nederland. Te meten aan de hand van NK medailles:
·       NK -15: 3 deelnemers en 1 medaille
·       NK -18: 3 deelnemers en 1 medaille
·       Teams -18: heren en dames deelname (i.s.m. andere club) en bij de eerste vijf van het NK
·       NK -21: 2 deelnemers en 1 medaille
·       NKT: 3 judoka’s bij de eerste 8
·       NK senioren: 2 deelnemers . Eén medaille per twee jaar
·       Meetrainen bij het  RTC vanaf  17 jaar (incidenteel -15 jaar).  JCB wil in 2019 voor de -15 en -18 jaar een instroom- of talentclub zijn voor de regio de Meierij
·       JCB stimuleert deelname aan wedstrijden middels gefaseerde opbouw. Zie hiervoor breedtesportambitie
·       Kracht- en conditietraining.  Eenmaal per week is er een looptraining gecombineerd met een judotraining. M.b.v. de aanwezige krachttrainingmaterialen wordt er ook wekelijks een additionele krachttraining gedaan.
·       Trainers/coaches: JCB is in het bezit van (minimaal) 2x JBN coachlicentie senioren
·       Mentale begeleiding. De wedstrijdselectie en de trainers kunnen voor mentale training terecht bij Lizzy Gevers. Op verzoek kan er doorverwezen worden naar specialisten.
·       Medische begeleiding. Op basis van doorverwijzing naar specialisten.
·       Deelname aan buitenlandse toernooien/meetmomenten. Voor de -18 en -21 wil JCB minimaal éénmaal per jaar wat verder weg naar een buitenlands toernooi (bijvoorbeeld Polen). Met de -12 of -15 jarigen ook naar een buitenlands toernooi in Duitsland of Frankrijk.
·       Deelname aan teamwedstrijden. Jaarlijkse deelname door teams van JCB aan de teamtoernooien in Haarlem (Spaarne), Amersfoort (Theo Meijer).
·       Samenwerking andere clubs. Door intensiever overleg met buurclubs zorgen voor voldoende instroom talentvolle judoka’s.

Breedtesportambitie

·       JCB wil in 2014 het JBN clubkeurmerk  verwerven
·       2 personen halen  de 1e dan per jaar en één keer per 3 jaar een  persoon  2e dan/hoger
·       Behoud van de eigen trainingsaccommodatie in de Moerkoal en uitbreiding met een dependance in de Maaspoort bij Flik Flak. Hans de Reuver is judoleraar bij deze dependance.
·       Minimaal drie vaste trainers (JBN gediplomeerd)
·       Jaarlijks een dojo assistent diploma. Elke jeugdgroep heeft een dojo assistent.
·       Technisch coördinator? De technische leiding is in handen van de trainers. Jo Gevers is hoofdtrainer en hoofdcoach. Maarten van Liempd heeft als aandachtsgebied -15 en -12. Maarten en Benny verzorgen de toernooibegeleiding bij de toernooien van de maand.
·       JCB is “schoolactief”. Jaarlijks vinden er kennismakingslessen plaats in het onderwijs of bij een BSO in Berlicum of omliggende woonkernen/gemeenten
·       Toernooikalender (niveau indeling). JCB werkt met een niveau indeling van de judoka’s. Deze indeling wordt jaarlijks herzien. De niveaus corresponderen met de niveau-indeling  van de wedstrijdkalender. Judoka’s moeten zoveel mogelijk op passend niveau een wedstrijdaanbod hebben.
·       Toernooi van de maand.  Elke maand wordt er een toernooi aangewezen van een gemiddeld niveau waar JCB met een zo groot mogelijke groep aan deelneemt. De trainers verzorgen de begeleiding.
·       Rol regiotoernooien. De regiotoernooien zijn instaptoernooien bij uitstek en daarom geschikt voor de beginnende wedstrijdjudoka’s.
·       Ledenaantal op weg naar 200? Middels huis aan huisfolders in de verschillende woonkernen kan een ledenwerfactie vormgegeven worden. Ook groei bij de dependance in Den Bosch kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit ledental.
·       Judoka’s worden in de gelegenheid gesteld om Danexamentraining te doen. Onderzoek van extra mogelijkheden is wenselijk.
·       Ouderen. Fit, veilig en valbreken.  Voor de ouderen kunnen  er  workshops  Fit, veilig en valbreken gegeven gaan worden.
·       Continuering samenwerking met supportersclub
·       Jaarlijks doen we ouder-kind judolessen.
·       In samenwerking met Adora kennismakingsles judo voor gehandicapten.
·       Tijdens judolessen extra aandacht voor zorgleerlingen (ADHD, autisme)
·       Jaarlijkse organisatie van de Clubdag (Clubkampioenschappen, recreatief nevenprogramma, barbecue voor vrijwilligers, huldiging van de kampioenen) i.s.m. supportersclub.
·       Jaarlijkse Sinterklaasviering i.s.m. de supportersclub.
·       Jaarlijks uitje i.s.m. supportersclub.
·       Jaarlijkse uitleg judospelregels i.s.m. supportersclub.

Sociaal maatschappelijke ambitie

·       Aandacht voor het  clubgevoel, betrokkenheid ouders en judoka’s.
·       JCB heeft een pestprotocol, een protocol tegen seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, werk met een calamiteitenformulier en  heeft een vertrouwenscontactpersoon.
·       Plezier beleven aan de sport staat centraal. Gepaste trots bij leden.
·       Duurzame samenwerking met Stichting Moerkoal in het kader van huisvesting JCB in de Moerkoal. Bijdrage aan leefbaarheid kleine woonkern.
·       Aandacht voor ouderen (recreanten en Fit, veilig en valbreken) en judoka’s met extra zorgbehoefte (zoals  ADHD en autisme)
·       Alle trainers hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag)

Welzijnsambitie

·       JCB voert beleid rondom gezondheid (roken, alcohol, drugs, doping, verantwoord afvallen….)
·       JCB voert beleid rondom Veilig Sport Klimaat (o.a. sportief coachen, sportief besturen)

Economische ambitie

·       Financieel beleid club: structurele uitgaven worden gedekt  door structurele inkomsten.
·       Minimaal 70 % van de jaaromzet aan buffer.
·       JCB streeft naar verhoging sponsorinkomsten
·       Contributie-inkomsten leeftijdscategorieën sluiten aan bij ledenaantallen
·       JCB heeft een eigen ondersteunende stichting: “Judo ‘93”

Ruimtelijke ambitie

·       Consolideren samenwerking Moerkoal. Bewaken afspraken
·       Nieuwe judomat (2014)

Evenementen ambitie

·       Jaarlijks organisatie eigen nationaal toernooi. Deelname door 600 judoka’s tot 20 jaar
·       Jaarlijks organisatie regiotoernooi met 130 deelnemers
·       Jaarlijks  organisatie clubdag met 80 deelnemers en feestelijke jaarsluiting voor alle vrijwilligers
·       50 jarig jubileum in 2018

Media ambitie

·       Consolideren en uitbouwen huidige website
·       Berichtgeving in media. Actueel en verspreid in regio
·       Social media
·       Geschiedenisboek JCB (op weg naar 50 jaar JCB)
Bijzondere acties uitgezet in tijd t/m 2017
2014:                  
·       Aanschaf nieuwe judomatten dojo in Middelrode
·       Aanvraag keurmerk JBN
·       Start organisatie 50 jarig jubileumboek
·       Plan van aanpak kosten coaching wedstrijdselectie
·       Uitbouw van dependance Maaspoort
·       Fit, veilig en valbreken workshops
·       G-judo clinic met Adora
·       Cursus clubscheidsrechter voor eigen leden
·       Vallen is ook een sport op basisschool
2015:
·       Start kata-training senioren en junioren
·       Installeren extra (recreatieve) trainingsgroep Middelrode
·       Nieuw boekhoudprogramma actief
·       1x opgeleide judoleraar A
·       Jeugdscheidsrechter opgeleid
·       Nieuwe dojo bij dependance Maaspoort
2016:
·       Uitbouw kata training
·       Nieuw sponsorbeleid geformuleerd
·       Samenwerking clubs regio uitgebreid
·       Lokale budodag
 
2017:
·       Voorbereiding 50 jarig jubileum
 
 
Terug naar boven